Category Archives: Nidunõdunõ

Written on Sep, 21, 2011 by in , , | 1 Comment.

E. Halawa Mofanõ samõsa niha, i’alui nakhe si no mowua. Na no isõndra, ba ifareso ba gotalua nakhe andrõ, nakhe so’õsi. Famaresonia simane. Si ofõna ua ifazõkhi dondrõ, lalania ŵe’amõi yawa. I’anõisi nakhe andrõ. Mato samigu ŵa’ara, ifaheu nakhe, itaba-taba manõ nasa mbalõ zigaru nakhe andrõ faoma rosõ satarõ, nifotõi famõlõ. Na abõlõbõlõ atõ wa’akalua niro, eluahania no isõndra nakhe …

Continue Reading...
Written on Sep, 29, 2010 by in , | 3 Comments.

E. Halawa “He nogu, fazõkhi kofi õ namau talu, erege dõdõnia,” imanõ wanguma’õ Ama Dalaho khõ Gadi’a, ononia sawena tobali fagawe. “He Ga’a, alai ndraugõ sa le, no tobali fagawe khõu Nono,” da’õ wamokai huohuo si’oroi mbawa Nama Gõ’õ me irugi nomo Nama Dalaho. Tatu manõ wa lõ olifu ia wondra’u tanga Nama Dalaho me awena irugi. Lõ aboto lele …

Continue Reading...
Written on Aug, 14, 2009 by in | Leave a comment

Lõ diwo ? Lõ simõi ba harimbale wowõli i’a budu, adulo, ma nagole mbawi? Lõ sala. Tabu ! Mõi ita manusuli sitou ba Muzõi ba ma ba mbombo sahatõ. Hadia wakake ba wanusuli? Lõ moguna wakake ba wanusuli, baero mbola-bola naha gi’a ba uro salau ba danga. Salau ba danga? Ya’ia kawa.

Continue Reading...
Written on Oct, 17, 2006 by in | Leave a comment

So niha meföna sabölö sibai wealu; töinia Larumbögia. Anau si’ai mbunia, mato döfa. Wa’onekhe Larumbögia wolohi belu awö zigölu samini-mini’ö ya’ira yawa ba lu’u hogu geu.

Continue Reading...