E. Halawa*

Me föna, ba mbanuada ba Danö Niha, oya ngawalö wa’afökhö nitörö ndraono. Ba we’amöi manö ba zekola, nifotöi eside (SD), no sa’ae oya riri nitöröra. Hana ? Tenga sahadöhadö gödo zekola me föna, so zi fa dua irege fulu kilo wa’aröunia moroi ba nomo. Lö nasa eside INPRES me luo da’ö, ha fawara’ö so gödo zekola. Fabö’ö iadaa, arakhagö ero banua so zekola eside.

Ba tenga asökhiwa wanörö-nörö lala me lu ö. Lö asifala, ba na bawa deu sa’ae, ba tambu sagabakha nidörödörö ero ma’ökhö. Baero da’ö, lö göi badagahe, ma sandala, si tobali atö bele-bele gahe wolawa fa’agatarö nono gara-kara, wa’a geu, ba ma löndru go’o. Ba he na so zandala ba ma badagahe, ba hewisa tola mufake da’ö ba lala sagabacha tambu ma sasai’ö? Andrö, he na so zandala ma badagahe me luö da’ö, ba ha na möi ba göreza, ma ba harimbale, lafake ia. Ni’ohe tanga na’i moroi ba nomo, börö wa’alösökhi lala; awena sa dania mufake ia, ba golayawa göreza ma harimbale.

Sangandrö saohagölö ndraono khöda sibohou ebua iada’a, mendrua manö ndraono khöda si möi ba zekola siefo nasi. Lö sa’ae lataögö zi mane nitaögö ndra satuara föna.

***
Börö wa’aröu zekola, agasese göna fa’olofo ndraono ba lala. Duma-dumania, na bözi 12 aefa zekola, ba na moteu, ba tola fa bözi dua ma bözi tölu awena larugi nomo iraono zekola. Tatu manö wa fa’olofo zi so, me göna ira angi, göna teu, ba inönö nasa fa’amarase ba wanörö lala saröu, sohili-hili, sonaere-naere, sotambu ba sasai’ö. Inönö nasa, ba ginötö da’ö, so gametauö sebua: emali, sangai högö.

Mu’ao’ao namada talu, kawa”, imanö Ka Bogo khö Ga Bögi, awönia ba kalasi tölu. Eluahania da’ö, no irugi ira fa’olofo, no masu angi ira, irege molili mbetu’ara. Faoma fatöngö ira, ba faoma laboho mbawa khö nawöra. Lö daludalu ma lala wolawa fa’olofo baero wanaha manö, ba folau bude-bude fondrörö, fatua lö murugi nomo.

Hana wa lawa’ö “Mu’ao’ao namada talu” na olofo ? Na olofo, na lö ösi dalu, ba molili mbetu’ada, li mbetu’a solili andrö ba ‘kheo-kheo’ ia ba li khöda. Lö moguna tabotokhi ba dödöda hezo moroi wehede andrö. Tandraigö atö lö manga mato matonga luo, i’oroi sihulöwongi irugi ahole yöu, ba tandraigö fondrondrongo li sihede moroi ma dalumö. “Kheo-kheo .. kheo-kheo”, da’ö nirongou.

Tobali, na olofo ita, ‘fakheo-kheo’ dalu ma betua’da, ‘fakheo-kheo mbetu’ada’. Ba hiza, ba li khöda, lö asese tarongo da’ö ba komunikasi-da khö nawöda. Ambö ami wamondrongoda da’ö, ambö enahöi na tafake ia. Tobali na olofo ita, tola manö tawa’ö ‘olofo’, fehede andrö netral, lö molohe fa’afawuka ia.

Ba hiza, so nasa lala bö’ö wanguma’ö yai’a, ya’ia nisurada yawa si tobali högö nisura andre: “Mu’ao’ao namada talu”. Moroi na tawa’ö “fakheo-kheo”, tawa’ö: “mu’ao’ao”. Li dalu andrö na fatua olofo ita, hulö wö sa göi zi’ao’ao, hulö zogaoni-gaoni. Moroi na tawa’ö “betu’a”, tawa’ö “amada talu”. Oi lala ba wolohe ba mbudebude da’a, ba wangalösö’ö. Sindruhunia, lö amaikhatara zindruhu ‘namada talu’ ‘wa’olofo’.

Andrö, ba wobudegö ma ba wangalösö’ö fanguma’ö ya’ia, hulö tamane, “Amada talu zi’ao’ao”. Sindruhunia sa, tenga … (*)

Facebook Comments