Pengantar Redaksi: Dalam Rangka Diskusi mengenai Asal Usul Ono Niha, Redaksi akan menayangkan sejumlah Hoho yang terkait, yakni: (1) Hoho “Fomböi Tanö Awö Mbanua” – yang ini, (2) Hoho Fomböi Böröta Niha dari Buku “Fondrakö …”, dan (3) Hoho “Böröta Niha” dari buku “Hikaya Nadu”.

(1)
Ba ha samuza luo öna-öna
ba ha samuza luo me böröta
Maoso yawa Zihai Uwu Nangi
Maoso yawa Zihai Uwu Mbara
Ilau famanö-manö lö awö
Ilau fagego lö tambalina

Muhede khönia gera’era dödö
fahuhuo khönia wa’odoma
“Da tafagia nuwu nangi,
da tafagia nuwu mbara
tanömö zi siwa motöi
tanömö zi siwa göla”

Ba ifagia nuwu nangi
ba ifagia nuwu mbara.
Angi da’ö si otu fobörö
da’ö nangi si otu faekha.

Ba fawude nangi hulö ndraono
ba fagia nangi hulö niha
Lalau fa’obi hulö laoyo
Lalau fagia hulö zökha

Me fa’obi nangi mowazuzu
me faondra nangi mowalukha
Ba ogömi danö ni edido
Aitö moda’i mbowoa

Ba so ndra’i hulu nangi
ba molölöu hulö mbara
Motuho da’ö mo’aloloa
moboto duhenia moledawa

Ihalö da’ö Sihai Uwu Nangi
Ihalö da’ö Sihai Uwu Mbara
nihalönia sambua uli
nihalönia sambua hita
Ebua na’i guli uliho wakhe
motönu na’i damböni mböra
Da’ö mböröta zi siwa motöi
da’ö mböröta zi siwa göla.

(2)
Ba so ndra’i hulu nangi
ba molölöu hulu mbara
motuho da’ö mo’aloloa
ifonga’eu wa’odoma

Da’ö nifotöinia Sitahu
tohu danga sama’ema
Da’ö zolohe menemene
samalua nifa’uka
Ba womböwöi si siwa balö
ba womböi si siwa göla

He si so si tou ba guli danö
ba narö, ba ba dete gölia
He si so ba winaeta lawuo
awö nösi dalumbanua

Ba humede zui zihai Uwu Nangi
humede zui Zihai Uwu Mbara
Khö Zitahu tambali mboto
khö Zitahu tambali döla

Halö ndra’i hulu nangi
halö lölöu hulu mbara
Fulöfulö ba duturu
balibali’ö ia ba lalu’a
Da’ö dania mböröta gulidanö
da’ö mböröta danö ölia

Ba ba ziföföna muwöwöi
ba zia’a wamoduma
Da’ö wamobörö wanete
da’ö wondrou’ö wamofinaeta.

(2-a)
Maoso Zitahu tambai nga’eu
Maoso Zitahu tambai döla
Ihalö ndra’i hulu nangi
ihalö lölöu hulu mbara
Nibe’e Zihai Uwu Nangi
nibe’e Zihai Uwu Mbara

Nitemania sambua uli
nitemania sambua hita
Ifulöfulö ba duturu
ibalibaliö ba lalu’a

Ba manöi to’ese mangewolo
manöi to’ese ebua
Tobali ia ezai bulu wanulo
tedou ezai bulu wali’era
Tanömö danö ia fondrege yawa
tanö ba ngafinaeta si siwa
Da’ö danö samösa lö sanehe
da’ö danö lö rai mila niha.
Tanö da’ö sawai mbolombolo
tanö sawai baluri humaga.
Tanö ba zi lö aekhu luo
Tanö da’ö nihaehae mbara.

(2-b)
Ba maoso Zitahu tambai nga’eu
ba maoso Zitahu tambai döla:
Ihalö danö fondrege yawa
tanö ngafinaeta si siwa.
Ihalö sambua laharö fanulo
dörö sambua laharö fanimba.
Ifagaölögaölö ba duturu
Ibalibaliö ba lalu’a
Manöi da’ö ezai gadi gafasi
tedou ezai gadi nukha.
Böröta da’ö fanete yawa
tanö si walu ngafinaeta.

(2-c)
Itohugö Sitahu tambai nga’eu
itohugö Sitahu tambai döla
Ihalö danö fanete yawa
tanö yawa si walu finaeta.
Ihalö lima laharö fanulo
ihalö lima laharö fanimba.
Ibalibali’ö ba duru
ifulöfulö zui ba lalu’a.
Tedou da’ö to’ese ebua
ebua ia mangesolo misa.
Tedou ia ezai bola nafo
to’ese ezai bola lahina.
Böröta danö dombua moroi yawa
tanö si fitu ngafinaeta.

(2-d)
Itohugö Sitahu tambai nga’eu
itohugö Sitahu tambai döla
Ihalö danö si dombua moroi yawa
ihalö danö si fitu finaeta.
Ihalö zi fulu saga fanulo
Ihalö zi fulu saga fanimba.
Ifulöfulö ba duturu
ibalibaliö ba lalu’a
Tedou da’ö to’ese ebua
ezai niru fangonia mböra.
Böröta danö si tölu moroi yawa
da’ö danö si önö ngafinaeta.

(2-e)
Ba manohugö zui Zitahu
Ifa’ese ia tohu danga
Ihalö danö sitölu moroi yawa
ihalö danö si önö finaeta
Ihalö tambali fanulo
samago talu ba nuwu zaga
Ifagaölögaölö ba duturu
ibolobologö ba dödö lalu’a
Manöi da’ö to’ese ebua
ezai bulu zöu biohara
Böröta danö si öfa moroi yawa
tanö da’ö si lima ngafinaeta.

(2-f)
Ifa’ese’ese zui Sitahu
idou’ö na fa’odoma
Ihalö danö si öfa moroi yawa
ihalö danö ngafinaeta si lima
Ihalö zi sambua fondruyu
sambua fanulo ia na ana’a
Ifulöfulö ba nuwu duru
Ibalibaliö ba lalu’a
Tedou da’ö to’ese me manöi
tobali ezai zuzu dawöla
Böröta danö lima moroi yawa
tanö ngafinaeta si öfa

(2-g)
Itohugö zui Sitahu
mondrou’ö dambali döla
ihalö danö si lima moroi yawa
tanö ngafinaeta si öfa
Ihalö dua fondruyu na balaki
dombua fanulo ia na ana’a
Ifulöfulö bauwu duru
iabalibaliö ba lalu’a
Tedou da’ö to’ese me manöi
to’ese ezai tete gafara
Böröta danö önö moroi yawa
tanö ba zi tölu ngafinaeta

(2-h)
Ba lö ibatobato na Sitahu
Lö iböhöi Tohu danga
Ihalö danö si önö moroi yawa
tanö ba zi tölu ngafinaeta
Ihalö tölu fanulo na balaki
tölu fonduyu ia na ana’a
Ifagaölögaölö bauwu duru
Ibalibaliö bauwu danga
Tedou da’ö me mangewolo
To’ese mo’a’oloa
Tobali ezai bulu newali
mane bulu golayama
Böröta danö fitu moroi yawa
tanö ba zi dua ngafinaeta

(2-i)
Ba lö iböhöli Sitahu
Lö ibato Tohudanga
Ba danö si fitu moroi yawa
ba danö ngafinaeta si dua
Ihalö zi lima fondruyu
ihalö lima fanimba
Ifagaölögaölö bauwu duru
ibalibaliö ba lalu’a
Dörö tobali me to’ese
dörö itugu ebua
Tola tumaro ngafulu fosali
Monaha ösa mbolo mbenua
Da’ö danö walu moroi ba mbörö
da’ö danö sagötö yawada
Da’ö ia Deteholi Balaki
Ya’ia Deteholi Ana’a
Farahu ba danö mbori Balaki
Farahu Mbori ana’a
Föfö danö ba hili Maruge
föfö danö Hilidora’a
Idanönia Zea siwa fabörö
Idanönia Zea siwa faekha
Da’ö ia Zea sigetegete
idanö Zea sirararara

(2-j)
Ba mifurinia me so niha
me no mo’ösi danö ölia
Me niha oi manaro’o
niha no oi mowanua
dörö yawa Sirao Uwu Zihönö
dörö yawa Sirao Uwu Zoya
ba ihalö danö Deteholi Balaki
ba ihalö danö Deteholi Ana’a
me ihalö ezai gokhö Zila’o
me ihalö sambua mbayambaya
da’ö i’ohe khö zamago tanö
ibe khö Zila’o Sila’uma
Da’ö ia danöda si sagörö
tanöda sowanua niha soya
Tanöda si fahöna noro dödö
si fahöna amatela niha
Taröi hili danöda me labözi
taröi duria danö me mutika
Me mufa’oli mbalö mbagobago
me mufa’oli mbalö warökha
Tatunö ia ba gamudu Zirao
me mangowlu Luomewöna
Da tafuli ba mbörö umanö
da ta’osisi’ö naya’aya
Yawa nilau Zihai Uwu Nangi
yawa nilau Zihai uwu mbara
Me ifa’eze’eze wangazökhi
me idou’ö na wa’ogaena
Me ifo’ösi dete danö
ifo’ösi narö mbanua
Arö danö ibali’ö tawöla
fangirö’ö gokhöta niha
Oi i’irö’ö ba nidanö
ngawalö gomasiö niha
Lö ibatobato wangeragö
Lö iböhöli wangofaya
Hadia manö zi sökhi ba oadu
tobali möi ele’elenia

* Hal. 18 -24 Buku “Fondrakö” – S.W. Mendröfa

Facebook Comments